Privaatsustingimused

Tere tulemast tutvuma MTÜ Enneaegsed lapsed privaatsustingimustega. Käesolev dokument kirjeldab, kuidas MTÜ Enneaegsed lapsed (registrikood 80364696, aadress Mustamäe tee 96-61, Tallinn 12917 ) (edaspidi nimetatud kui „organisatsioon“) kogub ja töötleb isikuandmeid, mida organisatsioon saab oma klientidelt ja isikutelt, kes külastavad organisatsiooni veebilehte (edaspidi ka „andmesubjekt“, või „Teie“).

Isikuandmed tähendavad mistahes andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku ehk andmesubjekti kohta. Töötlemine tähendab isikuandmetega tehtavat igasugust toiming näiteks kogumist, salvestamist, muutmist, kasutamist, vaatamist, kustutamist või hävitamist.

Teie isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ Enneaegsed lapsed, kelle poole Te konkreetsel juhul kauba ostmiseks või teenuse saamiseks pöördute. Palun tutvuge privaatsustingimustega hoolikalt. Küsimuste või taotluste korral võtke organisatsiooniga ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

Andmete kogumine
MTÜ Enneaegsed lapsed poolt kogutavad isikuandmed on andmed, mis on vajalikud andmesubjekti ehk kliendi enda poolt valitud kaupade või teenuste ostuks. Tellimuste täitmisel kogutavateks andmeteks on ees- ja perekonnanimi, elektronposti aadress, telefoninumber, isikukood. Mõningatel juhtudel (nt. vestlusringide puhul) lapse ees- ja perekonnanimi ja lapse vanus. Organisatsiooni teenuste kasutamisel on kogutavad ja tekkivad andmed ka nõustamislood, kus on kirjas kokkuvõtlikult olulisem teave kliendi räägitust ja antud soovitustest. Lisaks kogub organisatsioon enneaegselt sündinud laste sünnilugusid, mida vanemad ise saadavad.

Blogipostituste, uudiskirjade ja pakkumiste saatmine
Blogi listiga liitumisega, teenuse tellimisega ja Lepingu sõlmimisega kinnitab klient enda nõustumist oma isikuandmete töötlemisega nagu selgitatud käesolevates tingimustes, mis on avaldatud organisatsiooni veebilehel www.enneaegsedlapsed.ee. Edastame uudiskirju ja blogipostitusi ainult  teie enda nõusolekul, mida te saate ise hõlpsasti tagasi võtta, valides kirja all “ei soovi uudiskirja” lingi. Uudiskirjade edastamisel kogutavad isikuandmed on: ees- ja perekonnanimi, elektronposti aadress.

Juhul kui osalete meie poolt korraldavates loosimistes töötleme järgmisi (isiku)andmeid: ees-ja perekonnanimi, elektronposti aadress ning võidu kättesaamisel kas elukoha aadress või pakiautomaadi aadress.

Isikuandmete edastamine ja töötlemine
Organisatsioon kasutab üksnes selliseid volitatud töötlejaid, kes on andnud organisatsioonile vastavalt kohalduvale õigusele piisava tagatise, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada klientide isikuandmete töötlemine kooskõlas kohalduva õigusega. Organisatsioon kasutab järgmisi volitatud töötlejaid ja volitatud töötlejate kategooriaid:

 • masspostituste tarkvara ja teenuse pakkujaid, uudiskirjade saatmiseks; organisatsiooni turunduspartner uudiskirjade saatmiseks on The Rocket Science Group LLC Mailchimp (Attn. Privacy Officer privacy@mailchimp.com 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA);
 • vastavalt vajadusele võib organisatsioon kasutada teisi IT-tugiteenuse osutajad veebilehe haldamiseks ja muid turunduspartnereid.
 • Täpsema info saamiseks organisatsiooni volitatud töötlejate kohta, võtke palun ühendust allpool toodud andmetel.

Organisatsioon tagab oma klientidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused seoses klientide isikuandmete töötlemisega. Õiguste teostamiseks võtke palun organisatsiooniga ühendust. Teatud taotlused, mis puudutavad näiteks juurdepääsu andmetele, andmeanalüüsiga seotud spetsiifilisi küsimusi või muid küsimusi täiendava juurdepääsu taotlemiseks, on vaja esitada e-kirja teel ja digitaalselt allkirjastatult, et organisatsioonil oleks mõistlikult võimalik taotluse esitaja isikusamasus tuvastada.

Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele sh otseturustust pakkuvatele ettevõtetele va seadusest antud õigust omavatele organisatsioonidele (kohtud, prokuratuur, politsei jne). Samuti ei kasuta me teie isikuandmeid mitte-eesmärgipäraselt.

MTÜ Enneaegsed lapsed on isikuandmete vastutav töötleja. MTÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Organisatsiooni veebilehe kasutamine
Organisatsiooni veebilehe kaudu on külastajatel võimalik saada informatsiooni enneaegse sünni ja organisatsiooni tegevuse kohta, toodete, teenuste ning käimasolevate kampaaniate kohta, samuti võtta meiega ühendust.

Küpsised
Organisatsiooni veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsised on väikesemahulised tekstifailid, mis salvestatakse veebilehitseja vahendusel Teie arvutisse või muusse seadmesse, millega Te veebilehte külastate (telefon, tahvelarvuti vms). Küpsiseid kasutatakse eelkõige eesmärgiga tagada veebilehekülgede parem toimine ning mugavam ja isikupärasem kasutuskogemus. Näiteks jätavad küpsised meelde Teie veebilehel tehtud valikud ja milliseid veebilehti Te olete külastanud. Küpsised ei kogu andmeid ise Teie seadmest ega salvesta isikuandmeid.

Organisatsiooni veebilehe esmakordsel külastamisel teavitatakse teid küpsiste kasutamisest. Veebilehe kasutamise jätkamisega kinnitate, et olete nõus küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik küpsiste kasutamine keelata, muutes oma veebilehitseja privaatsusseadeid. Võite blokeerida veebilehitsejas kõikide küpsiste kasutamise, lubada ainult teatud veebilehtede küpsiseid või lubada kõiki küpsiseid. Kui keelate küpsiste kasutamise, võib juhtuda, et kõik veebilehe osad ei toimi korralikult.

Organisatsiooni veebilehel kasutatakse sessiooniküpsiseid ja püsiküpsiseid. Ajutised ehk sessiooniküpsised kustutatakse kasutaja seadmest pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsised salvestuvad seadmesse pärast veebilehitseja sulgemist ning säilivad kuni 2 aastat.

Organisatsiooni veebilehel kasutatakse järgmist liiki küpsiseid:

 • Hädavajalikud küpsised, mis on vältimatul vajalikud veebilehe kasutamiseks või veebilehe teatud funktsioonide toimimiseks.
 • Analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kui palju meie veebilehte külastatakse, kust külastajad meie veebilehel jõuavad jms. Nende abil kogutud teavet kasutame veebilehe kasutamisel tekkivate probleemide tuvastamiseks ning veebilehe kasutuskogemuse parandamiseks.

Isikuandmete säilitamine ja hävitamine
Organisatsioon säilitab Teie isikuandmeid nii kaua, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, mille alusel need andmed koguti või kuni oleme selleks kohustatud vastavalt seadustele. Isikuandmete säilitamisel järgib organisatsioon järgmisi säilitamistähtaegu:

 • Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks kogutud andmeid säilitame seni, kuni neid on vaja seoses lepingu täitmisega lepingu kehtivuse jooksul ning pärast seda seni, kuni meie lepingulisest suhtest võib veel nõudeid tekkida, üldiselt kuni 24 kuud pärast lepingu lõppemist.
 • Raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat.
 • Veebilehtede kaudu tehtud päringute kaudu saadud isikuandmeid säilitame 1 aasta.
 • Küpsiste kaudu saadud teavet säilitame kuni 2 aastat.
 • Nõusoleku alusel kogutud andmeid säilitame üldiselt kuni nõusoleku tagasivõtmiseni või nõusoleku küsimise käigus täpsustatud ajavahemiku jooksul.

Säilitamistähtaja möödumisel kustutatakse jäädavalt kõik koopiad vastavatest isikuandmetest arvutisüsteemidest ning vastavaid isikuandmeid sisaldavad elektroonilised dokumendid ja hävitatakse isikuandmeid sisaldavad paberdokumendid või muudetakse dokumendid anonüümseks.

Teie õigused
Isikuandmete töötlemisel on kliendil muuhulgas järgmised kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused:

 • Õigus saada informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta – käesolevas Lepingus ja organisatsiooni veebilehel kättesaadavaks tehtud privaatsustingimustes on antud üldteave selle kohta, kuidas organisatsioon töötleb kliendi isikuandmeid ja milliseid andmeid töödeldakse.
 • Õigus andmetele juurdepääsule – kliendil on igal ajal õigus küsida koopiat oma andmetest, mida organisatsioon töötleb. Sellesisuline taotlus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult.
 • Õigus andmete uuendamisele ja parandamisele – kliendil on igal ajal õigus andmeid uuendada. Isikuandmeid saab uuendada võttes ühendust organisatsiooniga.
 • Õigus vastuväidete esitamisele – kliendil on õigus esitada organisatsioonile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, kui isikuandmete töötlemine toimub organisatsiooni õigustatud huvi alusel.
 • Õigus nõuda isikuandmete kustutamist – kliendil on õigus taotleda, et organisatsioon kustutaks teda puudutavad isikuandmed.
 • Õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi – kui kliendi isikuandmete töötlemine põhineb kliendi antud nõusolekul, on kliendil igal ajal õigus organisatsioonile antud nõusolek tagasi võtta.
 • Õigus andmete ülekantavusele – kliendil on õigus ise saada organisatsioonilt isikuandmeid, mida klient on organisatsioonile esitanud kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et organisatsioon edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale.
 • Õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole – Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, info@aki.ee, www.aki.ee.

Eelpool nimetatud õiguste teostamiseks võtke palun organisatsiooniga ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

Privaatsustingimuste muutmine ja muud tingimused
Organisatsioonil on igal ajal õigus ühepoolselt muuta privaatsustingimusi. Tingimuste muutmisel avaldatakse uued tingimused organisatsiooni veebilehel.
Privaatsustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

Kontakt
Mistahes küsimuste korral seoses käesoleva privaatsustingimustega või sellega, kuidas organisatsioon Teie isikuandmeid töötleb, samuti isikuandmete töötlemisega seotud taotluste või kaebuste esitamiseks, võtke palun organisatsiooniga ühendust alltoodud kontaktidel.

MTÜ Enneaegsed lapsed
aadress: Mustamäe tee 96-61, Tallinn 12917
e-post: kiri@enneaegsedlapsed.ee
telefon: +372 55632 491

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options