Enneaegsed lapsed

Menüü

Põhikiri

 1. Üldsätted
  1. Mittetulundusühing Enneaegsed lapsed (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus
  2. Ühingu nimi on Mittetulundusühing Enneaegsed Lapsed ja ühingu asukoht on Tallinn.
  3. Ühing on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon.
  4. Ühingu eesmärgid on: Enneaegselt sündinud laste, nende vanemate ja lähedaste toetamine ning nende murede, probleemide ja vajaduste teadvustamine ühiskonnas ning lahenduste leidmine.
  5. Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi:
   • Kogemusnõustamise võimaldamisega seotud tegevused (kogemusnõustajate koolituse organiseerimine, kogemusnõustajate töö organiseerimine jne).
   • Ühiskonna teavitamine enneaegsest sünnist ja enneaegsetest lastest, infomaterjalide koostamine, väljaandmine ja levitamine; kampaaniate, infopäevade ja seminaride korraldamine.
   • Koostöö erinevate organisatsioonidega.
   • Enneaegset sündi, enneaegsete laste ja enneaegsete laste vanemate ja lähedastega seotud projekte puudutavad tööd.
   • Toetuste ja annetuste kogumine ning nende kasutamine põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.
  6. Ühing võib vastavalt seadusele vastu võtta abirahasid, annetusi ja pärandusi, välja anda stipendiume, tegeleda koolitustegevusega ning korraldada tasulisi üritusi.
 2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused
  1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
  2. Ühingu toetajaliikmeteks võivad astuda kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes tunnistavad, ühingu põhikirja ning kes toetavad ühingu eesmärke ja arengut ja aitavad kaasa nende saavutamisele läbi oma tegevuse. Toetajaliige ei oma ühingu liikme õigusi ega kohustusi. Toetajaliikmel on õigus saada infot ühingu tegevusest ja osavõtu võimalustest.
  3. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.
  4. Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu.
  5. Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustab üldkoosolek.
  6. Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel teatades sellest ette vähemalt 3 kuud. Juhatuse nõusolekul võib etteteatamistähtaega lühendada.
  7. Ühingu juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks ühingu eesmärgile või ühingu põhikirjas esitatut eiravaks, samuti kui liige ei ole ühingu tegevusest osa võtnud 12 kuud või pole osalenud vähemalt kolmel järjestikusel üldkoosolekul, pole täitnud põhikirjas kirjeldatud ühingu liikme kohustusi või muul mõjuval põhjusel.
  8. Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.
 3. Liikmete õigused ja kohustused
  1. Ühingu liikmetel on õigus:
   • võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest;
   • võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;
   • saada teavet ühingu tegevuse, otsuste, koostöökavade, kavandatavate ürituste jm kohta;
   • pöörduda mistahes küsimuses avalduse, ettepaneku ja kriitikaga ühingu mistahes organi poole
   • osaleda ühiskondlikes liikumistes ja organisatsioonides, kui nende eesmärgid ja tegevus pole vastuolus ühingu eesmärkide ja tegevusega;
   • astuda ühingust välja;
   • olla valitud ühingu juhtorganitesse;
  2. Ühingu liikmetel on kohustus:
   • tunnustada ühingu eesmärke, järgida ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ja tegutseda vastavalt oma parimatele oskustele ja võimalustele;
   • aktiivselt ja kohusetundlikult osaleda ühingu töös;
   • kinni pidada antud lubadustest ja järgida kokkuleppeid ning ülesandeid, mis talle ühingu eesmärkide täitmiseks antud on;
   • hoiab oma käitumisega kõrgel ühingu mainet;
   • tasuda ühingu liikmemaksu;
 4. Üldkoosolek
  1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus ühingu liikmel on üks hääl.
  2. Üldkoosoleku pädevus:
   • ühingu põhikirja muutmine;
   • ühingu eesmärgi muutmine;
   • ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine;
   • juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
   • juhatuse liikmete aruannete kuulamine ning sellele hinnangu andmine;
   • ühingu majandusaasta aruande kinnitamine;
   • muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
  3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 50% ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% ühingu liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem kolme nädala ja kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.
  4. Ühingu üldkoosolekul võib otsustada ka muid küsimusi, mida ei ole eelnevalt üldkoosoleku päevakorras teatatud, välja arvatud ühingu põhikirja muutmine ja ühingu tegevuse lõpetamine.
  5. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 ühingu liikmeist palub põhjendatult ühingu juhatusel seda teha.
  6. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast.
  7. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist.
  8. Ühingu üldkoosolekust võivad osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.
  9. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.
  10. Kui vähemalt üks kolmandik hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb hääletamine läbi viia salaja.
 5. Ühingu juhatus
  1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub üks kuni viis liiget.
  2. Juhatuse ja juhatuse esimehe pädevusse kuulub:
   • ühingu igapäevategevuse korraldamine;
   • ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
   • ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
   • majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
   • ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
  3. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ühingu liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest. Juhatus omakorda valib juhatuse esimehe.
  4. Ühingut esindab kõigis õigustoimingutes kas Ühingu juhatuse esimees või kaks juhatuse liiget koos.
  5. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral mittetulundusühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.
  6. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, tema asetäitja või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist.
  7. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.
  8. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.
  9. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.
  10. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad.
  11. Üldkoosolekul on õigus kokku kutsuda revisjonikomisjon., kes teostab järelvalvet juhatuse tegevusele. Revisjonikomisjoni liikmed määrab üldkoosolek. Komisjoni võivad kuuluda kõik Ühingu liikmed, va juhatus.
 6. Majandustegevus
  1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat enne ühingu korralist koosolekut.
 7. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine
  1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
  2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
  3. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

Põhikiri on vastu võetud 11.12.2013

Asutajad:

Kristel Kukk
Marianne Tobro